بسیجی= الله اکبر جانم فدای رهبر

→ بازگشت به بسیجی= الله اکبر جانم فدای رهبر